Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Bydgoszczy

Informacje
dla Pacjentów
Administracja
szpitala
Oddziały szpitala
Izba przyjęć
Przychodnie szpitala
Rejestracja
Zakład Opiekuńczo-
Leczniczy
Dane teleadresowe
Lokalizacja
 
 

Bydgoski Zakład Opiekuńczo-Leczniczy MSWiA

Bydgoski Zakład Opiekuńczo-Leczniczy MSWiA Lokalizacja: piętro II
sekretariat czynny: od pon. - pt. w godz. 7:00 - 14:35

Telefony: 52-582-63-11
e-mail: zol.sekretariat@szpitalmsw.bydgoszcz.pl


Odwiedziny w ZOL odbywają codziennie.


Wymagane dokumenty:
 • informacje szczegółowe podpisane przez pacjenta
 • załącznik 1 - oświadczenie w sprawie zabrania po zakończeniu pobytu
 • załącznik 2 - wniosek o przyjęcie do ZOL - podpisany przez osobę kierowaną do Zakładu.
 • załącznik 3 - skierowanie do ZOL - wystawione wyłącznie przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego
 • załącznik 4 - karta oceny świadczeniobiorcy wg skali opartej na skali Barthel . Do przyjęcia do ZOL kwalifikowani są pacjenci posiadający od 0 do 40 pkt
 • załącznik 5 - skala Galsgow
 • załącznik 6 - wywiad pielęgniarski i zaświadczenie lekarskie
 • załącznik 7 - w przypadku pacjentów wentylowanych mechanicznie : karta kwalifikacji pacjentów do przewlekłej wentylacji w warunkach stacjonarnych
 • załącznik 8 - w przypadku pacjentów żywionych dojelitowo: Karta kwalifikacji dorosłych do leczenia żywieniowego
 • dokumenty stwierdzające wysokość dochodu (np. kserokopia aktualnej decyzji ZUS/KRUS, decyzja o zasiłku stałym, zaświadczenie o dochodach z zakładu pracy)
 • kserokopie posiadanej dokumentacji: medycznej w tym karty leczenia szpitalnego, ubezpieczenia zdrowotnego
 • ksero legitymacji rencisty/emeryta

UWAGA

W przypadku chorych nie mogących wyrazić świadomie zgody na umieszczenie w ZOL konieczne jest dostarczenie:

  - postanowienie sądu o ubezwłasnowolnieniu,

  - postanowienie sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego lub zaświadczenie z sądu o toczącej się sprawie

KOMPLET DOKUMENTÓW PRZYJMOWANY JEST WYŁĄCZNIE W ORYGINALE

W Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym znajdują się 44 łóżka dla pacjentów, którzy objęci są całodobową opieką medyczną z zakresu: leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji. Osoby przebywające w Zakładzie nie wymagają już hospitalizacji, proces diagnozowania i leczenia operacyjnego został  zakończony, ale ze względu  na stan swojego zdrowia i stopień niepełnosprawności oraz brak możliwości funkcjonowania w środowisku domowym wymagają stałego nadzoru fachowego personelu. Zakład Opiekuńczo – Leczniczy  zapewnia także środki farmakologiczne, materiały medyczne, wyżywienie odpowiednie do stanu zdrowia, świadczenia psychologa, logopedy oraz terapię zajęciową.

Świadczenia zdrowotne udzielane pacjentom finansuje Narodowy Fundusz Zdrowia, koszty zakwaterowania i wyżywienia ponosi pacjent zgodnie z art. 18.1 ustawy z dnia 27 sierpień 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Z 2008r. Nr 164. poz 1027 z póź. zm).

W ramach Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego funkcjonuje również 7 stanowisk dla pacjentów wentylowanych mechanicznie, gdzie przebywają pacjenci z niewydolnością oddechową. Pacjenci objęci są dodatkowo zapewnieniem całodobowego, mechanicznego wspomagania oddechu, wymagają  stosowania ciągłej terapii oddechowej przy pomocy respiratora, lecz nie wymagają hospitalizacji w Oddziałach Intensywnej Terapii.

W myśl przepisów ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz.U. Z 2008 r. Nr 164, poz.1027) z późniejszymi zmianami, kombatanci, inwalidzi wojenni i wojskowi, Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi i Zasłużeni Dawcy Przeszczepu, działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych (od 31.08.2017), osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (od 01.07.2018), mają prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń zdrowotnych.