Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Bydgoszczy

Informacje
dla Pacjentów
Administracja
szpitala
Oddziały szpitala
Izba przyjęć
Przychodnie szpitala
Rejestracja
Zakład Opiekuńczo-
Leczniczy
Dane teleadresowe
Lokalizacja
 
 

Dokumentacja medyczna

Dokumentacja medyczna udostępniana jest na wniosek:

  • pacjentowi, którego ta dokumentacja dotyczy
  • przedstawicielowi ustawowemu pacjenta: rodzicowi niepełnoletniego dziecka, po potwierdzeniu tożsamości; opiekunowi ustanowionemu przez sąd, za okazaniem stosownego orzeczenia
  • osobie upoważnionej przez pacjenta
  • po śmierci pacjenta: osobie upoważnionej przez pacjenta za życia lub osobie, która w chwili śmierci pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym; osobie bliskiej, chyba że udostępnieniu sprzeciwi się inna osoba bliska lub sprzeciwił się temu pacjent za życia,
  • uprawnionym organom i podmiotom

Opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej nie nalicza się w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej pacjentowi  po raz pierwszy w żądanym zakresie.

Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej należy składać:
- w sekretariacie dyrektora SP WZOZ MSWiA w dni robocze godz. 7:00-14:35
- w rejestracji w dni robocze w godz. 7:00-18:00
- listownie
- elektronicznie na adres: sekretariat@szpitalmsw.bydgoszcz.pl

UWAGA

Likwidacja dokumentacji medycznej z 2000 roku

W 2021 roku będą likwidowane historie chorób z roku 2000.  Osoby, które chcą otrzymać ich oryginały, proszone są o telefoniczne zgłoszenie się do archiwum naszej placówki do dnia 28.02.2021 r.

Archiwum kontakt: tel 52 58 26 349.