Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Bydgoszczy

Informacje
dla Pacjentów
Administracja
szpitala
Oddziały szpitala
Izba przyjęć
Przychodnie szpitala
Rejestracja
Zakład Opiekuńczo-
Leczniczy
Dane teleadresowe
Lokalizacja
 
 

Poród z EKUZ

W związku z pytaniami pacjentów, a zwłaszcza osób uprawnionych do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w Unii Europejskiej  przypominamy:

Uprawnienia osób posiadających ubezpieczenie zdrowotne w innym kraju Unii Europejskiej lub kraju EFTA (Szwajcaria, Islandia, Norwegia i Lichtenstein) do świadczeń zdrowotnych udzielanych na terenie Polski podczas pobytu czasowego przez świadczeniodawców, którzy zawarli umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia, potwierdzają m.in. następujące dokumenty:

·      Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego,

·      Certyfikat tymczasowo zastępujący EKUZ.

"Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego daje wyłącznie prawo do korzystania ze świadczeń o charakterze niezbędnym z medycznego punktu widzenia z uwzględnieniem stanu zdrowia pacjenta i przewidywanego czasu pobytu na terenie innego państwa UE. Karta EKUZ w żadnym razie nie uprawnia do korzystania ze świadczeń o charakterze planowym.”

Posiadaczom Certyfikatu tymczasowo zastępującego Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego przysługuje taki sam zakres uprawnień, jak w przypadku EKUZ.


Należy pamiętać, że EKUZ nie daje żadnych uprawnień, gdy celem podróży jest odbycie leczenia, a więc nie można na jej podstawie skorzystać z zaplanowanych przed przyjazdem do innego państwa, świadczeń opieki zdrowotnej.

Jeśli chodzi o świadczenia związane z ciążą i porodem, ich koszty mogą zostać rozliczone na podstawie EKUZ wyłącznie w przypadku porodu przedwczesnego.

Jeśli celem tymczasowego pobytu za granicą jest urodzenie dziecka zostanie Pacjentka zobowiązana do pokrycia całkowitych kosztów udzielonej opieki medycznej."

 

EKUZ używa się w nagłych i nieprzewidzianych wypadkach. Natomiast poród - to w zasadzie planowa sprawa, a wiec nie nagle i do przewidzenia. 

 

Osoba ubezpieczona będąca w ciąży może zwrócić się do swojej instytucji właściwej z wnioskiem o wyrażenie zgody na pokrycie przez tą instytucję kosztów udzielanych jej świadczeń zdrowotnych  przez inne państwo członkowskie, jeżeli świadczenia te wynikają z konieczności kontynuowania leczenia lub są związane z ciążą, porodem lub połogiem

W przypadku, gdy pobyt osoby na terytorium RP ma charakter czasowy i związany jest on z uzyskaniem leczenia planowanego, osoba uprawniona powinna legitymować się formularzem E112   lub dokumentem S2 ,  które stanowią zgodę państwa właściwego, czyli państwa w którym osoba jest ubezpieczona, na uzyskanie określonego leczenia w państwie członkowskim UE/EFTA innym niż właściwe.
Zakres świadczeń ustalany jest indywidualnie i ograniczony jest do świadczeń, które zostały wskazane na dokumencie wystawionym przez państwo właściwe, czyli państwo w którym osoba jest ubezpieczona.

 

 

 

Zródło: strona NFZ