Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Bydgoszczy

Informacje
dla Pacjentów
Administracja
szpitala
Oddziały szpitala
Izba przyjęć
Przychodnie szpitala
Rejestracja
Zakład Opiekuńczo-
Leczniczy
Dane teleadresowe
Lokalizacja
 
 
2018-04-06 Fundusze Unijne
Fundusze Unijne


Projekt „Żyjmy dłużej – badania profilaktyczne w kierunku wczesnego wykrycia raka jelita grubego” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu SpołecznegoProjekt „Żyjmy dłużej – badania profilaktyczne w kierunku wczesnego wykrycia raka jelita grubego” realizowany jest w okresie od 01.01.2018 r. – 31.12.2020 r. przez Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Bydgoszczy.

Wartość projektu: 656 362,50 PLN

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS: 557 908,12 PLN


Celem projektu jest zwiększenie wykrywalności i świadomości w zakresie choroby nowotworu jelita grubego wśród 1000 osób (400 kobiet, 600 mężczyzn) bez zatrudnienia oraz pracujących w wieku aktywności zawodowej, zamieszkujących w województwie kujawsko-pomorskim poprzez udział w badaniach profilaktycznych i działaniach edukacyjnych
w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2020 r.


Główne rezultaty i produkty planowane do osiągnięcia w ramach projektu:

- Liczba osób objętych programem zdrowotnym dzięki EFS – 1000 osób;

- Liczba osób, które dzięki interwencji EFS zgłosiły się na badanie profilaktyczne – 900 osób.

 

Dodatkowo w ramach projektu przewidziano:

 • Sześć (po 4 godziny zegarowe) spotkań informacyjno – edukacyjnych, zwiększających świadomość osób biorących w nich udział w zakresie potrzeby przeprowadzenia badań profilaktycznych raka jelita grubego oraz prowadzenia zdrowego trybu życia;
 • dojazd z miejsca zamieszkana do miejsca wykonywania badania i z powrotem;
 • zwrot kosztów poniesionych na zapewnienie opieki osobie niesamodzielnej dla 20% osób, które opiekują się osobami niesamodzielnymi (chodzi o czas, w którym dany uczestnik korzysta ze wsparcia, tj. przebywa na badaniu kolonoskopowym).


Kryteria przyjęcia do projektu:

 • osoby zamieszkujące województwo kujawsko – pomorskie w rozumieniu Kodeksu Cywilnego;
 • osoby pracujące narażone na wystąpienie czynników negatywnie wpływających na stan zdrowia w miejscu pracy, w szczególności powyżej 50 roku życia lub osoby pozostające bez pracy z przyczyn dotyczących stanu zdrowia, w szczególności powyżej 50 roku życia;
 • osoby w wieku aktywności zawodowej;
 • osoby bez objawów klinicznych sugerujących istnienie raka jelita grubego.

Kwalifikacja wiekowa:

a) w wieku 50-65 lat, niezależnie od wywiadu rodzinnego;

b) w wieku 40-49 lat, które mają krewnego pierwszego stopnia (rodzice, rodzeństwo, dzieci), u którego rozpoznano raka jelita grubego;

c) w wieku 25-49 lat, z rodzin, w których wystąpił dziedziczny rak jelita grubego niezwiązany z polipowatością (HNPCC). W tym przypadku konieczne jest potwierdzenie (skierowanie) rozpoznania przynależności do rodziny HNPCC z Poradni Genetycznej na podstawie spełnienia tzw. kryteriów amsterdamskich i ewentualnie badania genetycznego.

Wyżej opisane kryteria weryfikowane będą na podstawie wypełnionej Ankiety oraz Formularza zgłoszeniowego. Decyduje kolejność zgłoszeń, przy zastrzeżeniu, że minimum 60% stanowią osoby powyżej 50 roku życia – osoby mające pierwszeństwo do udziału w projekcie.


Wyłączenia ze wsparcia :

 • osoby z objawami klinicznymi sugerującymi istnienie raka jelita grubego;
 • osoby, u których wykonywano kolonoskopię w ostatnich 10 latach (poza pacjentami
  z zespołem Lyncha).


Co trzeba zrobić by otrzymać bezpłatne wsparcie?

1. Spełnić określone powyżej kryteria przyjęcia.

2. Złożyć do biura SPWZOZ MSWiA w Bydgoszczy, Ankietę wypełnioną przez lekarza rodzinnego lub podstawowej opieki zdrowotnej wraz z formularzem zgłoszeniowym (osobiście, faksem lub pocztą).


Gdzie można uzyskać informacje na temat wsparcia?

Wszelkie informacje na temat wsparcia dostępne są:


 • pod numerem telefonu: 606 671 505
 • w Biurze Projektu zlokalizowanym przy ul. Ks. Ryszarda Markwarta 4-6 w Bydgoszczy, (II  p. pokój 203).


Regulamin rozliczania kosztów dojazdu na badanie endoskopowe

Regulamin rozliczania kosztów opieki nad osoba niesamodzielną


Pliki do pobrania:
Ankieta dla uczestnika projektu (kandydata do badań)
Formularz zgłoszeniowy


Dokumenty dodatkowe:
Wniosek o zwrot kosztów dojazdu na badanie kolonoskopowe
Oświadczenie uczestnika projektu o sprawowaniu opieki nad osobą niesamodzielną oraz wniosek o zwrot kosztów opieki