Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Bydgoszczy

Informacje
dla Pacjentów
Administracja
szpitala
Oddziały szpitala
Izba przyjęć
Przychodnie szpitala
Rejestracja
Zakład Opiekuńczo-
Leczniczy
Dane teleadresowe
Lokalizacja
 
 

Bydgoski Zakład Opiekuńczo-Leczniczy MSWiA

Bydgoski Zakład Opiekuńczo-Leczniczy MSWiA Lokalizacja: piętro II
sekretariat czynny:
od pon. - pt. w godz. 12:00 - 15:00

Telefony:
52-582-63-11 (prosimy dzwonić między 13:00 a 15:00)Wymagane dokumenty:
 • wniosek o wydanie skierowania
 • wywiad pielęgniarki i zaświadczenie lekarskie
 • skierowanie do ZOL
 • skala Barthel
 • w przypadku pacjentów żywionych drogą dojelitową lub dożylną kserokopia karty kwalifikacyjnej do żywienia dojelitowego lub pozajelitowego
 • zobowiązanie o odbiorze pacjenta
 • ksero dowodu osobistego
 • ksero legitymacji emeryta lub rencisty
 • aktualne ksero decyzji ZUS
 • zaświadczenie lekarza psychiatry
 • karta kwalifikacji pacjentów do przewlekłej wentylacji
 • zaświadczenie lekarskie

UWAGA

W przypadku chorych nie mogących wyrazić świadomie zgody na umieszczenie w ZOL konieczne jest dostarczenie:

  - postanowienie sądu o ubezwłasnowolnieniu,

  - postanowienie sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego lub zaświadczenie z sądu o toczącej się sprawie


W Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym znajdują się 44 łóżka dla pacjentów, którzy objęci są całodobową opieką medyczną z zakresu: leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji. Osoby przebywające w Zakładzie nie wymagają już hospitalizacji, proces diagnozowania i leczenia operacyjnego został  zakończony, ale ze względu  na stan swojego zdrowia i stopień niepełnosprawności oraz brak możliwości funkcjonowania w środowisku domowym wymagają stałego nadzoru fachowego personelu. Zakład Opiekuńczo – Leczniczy  zapewnia także środki farmakologiczne, materiały medyczne, wyżywienie odpowiednie do stanu zdrowia, świadczenia psychologa, logopedy oraz terapię zajęciową.

Świadczenia zdrowotne udzielane pacjentom finansuje Narodowy Fundusz Zdrowia, koszty zakwaterowania i wyżywienia ponosi pacjent zgodnie z art. 18.1 ustawy z dnia 27 sierpień 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Z 2008r. Nr 164. poz 1027 z póź. zm).

W ramach Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego funkcjonuje również 7 stanowisk dla pacjentów wentylowanych mechanicznie, gdzie przebywają pacjenci z niewydolnością oddechową. Pacjenci objęci są dodatkowo zapewnieniem całodobowego, mechanicznego lub ciśnieniowego wspomagania oddechu, wymagają  stosowania ciągłej terapii oddechowej przy pomocy respiratora, lecz nie wymagają hospitalizacji w Oddziałach Intensywnej Terapii.