Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Bydgoszczy

Informacje
dla Pacjentów
Administracja
szpitala
Oddziały szpitala
Izba przyjęć
Przychodnie szpitala
Rejestracja
Zakład Opiekuńczo-
Leczniczy
Dane teleadresowe
Lokalizacja
 
 

Dokumentacja medyczna

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych informuję, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA z siedzibą w Bydgoszczy, ul. ks. R. Markwarta 4-6.
 2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług medycznych i nie będą udostępniane innym podmiotom,
 3. Posiadają Państwa prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
 4. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem medycznym jest obligatoryjne, a w pozostałym jest dobrowolne.

Wykonywanie kserokopii dokumentacji medycznej

1. Dokumentacja medyczna jest udostępniana:

 • Pacjentowi, którego ta dokumentacja dotyczy za okazaniem dowodu tożsamości: np.: dowód osobisty, paszport.
 • Przedstawicielowi ustawowemu pacjenta za okazaniem odpowiedniego dokumentu:
 • rodzice, do chwili ukończenia przez dziecko 18 lat, za okazaniem swojego dowodu osobistego,
 • opiekunowie ustanowieni przez sąd, za okazaniem stosownego orzeczenia (opieka nad małoletnim, opieka nad niepełnosprawnym lub ubezwłasnowolnionym, kurator itp.),
 • Osobie upoważnionej przez pacjenta w dokumentacji medycznej, za okazaniem dowodu tożsamości: np.: dowód osobisty, paszport,
 • Po śmierci pacjenta prawo wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia w sposób określony w odrębnych przepisach,

2. Formy udostępniania dokumentacji:

 • Do wglądu w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych:
-  w komórce udzielającej świadczeń medycznych w obecności kierownika komórki lub osoby przez                   niego upoważnionej
    -  w rejestracji lub sekretariacie oddziału

 • Poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii;
 • Poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeżeli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji. Przed wydaniem oryginału dokumentacji należy wykonać jej kopię, która pozostaje w archiwum.

3. Wniosek można pobrać:

 • w sekretariacie oddziału, w którym był leczony pacjent,
 • w rejestracji przychodni, rejestracji Poradni Zdrowia Psychicznego, rejestracji Medycyny Pracy,
 • na stronie internetowej SP WZOZ MSWiA w Bydgoszczy
 • w sekretariacie SP WZOZ MSWiA w Bydgoszczy,
 • w sekretariacie Rejonowej Komisji Lekarskiej,

 • 4. Wniosek można złożyć w:

 • rejestracji ogólnej SP WZOZ MSWiA w celu uzyskania dokumentacji medycznej z podstawowej poradni medycznej, poradni specjalistycznej, w godzinach od 7:00 do 16:00 w dni robocze,
 • rejestracji medycyny pracy dla dokumentacji medycznej znajdującej się w poradni, w godzinach od 8:00 do 14:00 w dni robocze,
 • rejestracji Poradni Zdrowia Psychicznego do dokumentacji medycznej znajdującej się w w/w poradni, w godzinach od 8:00 do 14:00 w dni robocze,
 • sekretariacie SP WZOZ MSWiA w celu uzyskania dokumentacji medycznej będącej w zasobach archiwum, w godzinach od 8:00 do 14:00 w dni robocze,
 • sekretariacie Rejonowej Komisji Lekarskiej (ul. Kopernika 14), do dokumentacji znajdującej się w zasobach w/w komisji w godzinach od 8:00 do 14:00 w dni robocze,

5. Wydanie dokumentacji medycznej nastąpi w terminie do 14 dni od daty złożenia wniosku.

6. Odbiór kopii dokumentacji medycznej jest możliwy:

 • w godzinach 8:00 – 14:00 od poniedziałku do piątku, w dni robocze w sekretariacie SP WZOZ MSWiA,
 • w godzinach 7:00 – 16:00 od poniedziałku do piątku, w dni robocze w rejestracji ogólnej SP WZOZ MSWIA,
 • w godzinach 8:00 – 14:00 od poniedziałku do piątku, w dni robocze w rejestracji Poradni Zdrowia Psychicznego SP WZOZ MSWiA,
 • w godzinach 8:00 – 14:00 od poniedziałku do piątku, w dni robocze w rejestracji medycyny Pracy,
 • w godzinach 8:00 – 14:00 od poniedziałku do piątku, w dni robocze w sekretariacie Rejonowej Komisji Lekarskiej,
7.    Dokumentacja może też być przesłana pocztą (przesyłką poleconą za potwierdzeniem odbioru) na wskazany adres:
 • dla osób fizycznych koszt przesyłki i opłata za kserokopie dokumentacji pobierana jest za zaliczeniem pocztowym w momencie odbioru przesyłki w wysokości wskazanej w fakturze przesłanej wraz z kserokopią dokumentacji (wg obowiązujących przepisów – przesyłka pobraniową). Opłacenie przesyłki jest równoznaczne z zapłatą za fakturę, znajdującą się w kopercie;

 

8.    Za udostępnienie dokumentacji medycznej w formie wyciągów, odpisów lub kopii SP WZOZ MSWiA w Bydgoszczy pobiera opłatę:

 • jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej - nie może przekraczać 0,002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, począwszy od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;
 • sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych, jeżeli zakład prowadzi dokumentację medyczną w formie elektronicznej - nie może przekraczać 0,002 przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1.

9. Oryginały badań wykonanych w szpitalu zostają w placówce i tu są archiwizowane.

10. Jeśli pacjent dostarczyli dokumentację medyczną z innych placówek, ta zostaje im zwrócona, a szpital przechowuje ich kopie.

Wniosek o dokumentację medycznąPrzechowywanie dokumentów

 Szpital archiwizuje dokumentację medyczną pacjentów. Po pewnym jednak czasie jest ona niszczona.

20 lat – przechowywane są historie chorób i kartoteki.

22 lata – okres przechowywania historii chorób i kartotek pacjentów, którzy byli leczeni w Centrum przed ukończeniem 2 roku życia.

30 lat – czas, w którym są przechowywane historie chorób i kartoteki pacjentów, którzy zmarli na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia.

Z archiwum można kontaktować się telefonicznie pod numerem: 52 58 26 352.