Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Bydgoszczy

Informacje
dla Pacjentów
Administracja
szpitala
Oddziały szpitala
Izba przyjęć
Przychodnie szpitala
Rejestracja
Zakład Opiekuńczo-
Leczniczy
Dane teleadresowe
Lokalizacja
 
 

Ogłoszenia

Numer sprawy Nazwa zamówienia Termin składania ofert
(04) wiadczenie usługi polegającej na zarządzaniu projektem pn. „Poprawa kompleksowości opieki nad matką i dzieckiem poprzez wymianę sprzętu medycznego na Oddziale Położnictwa, Patologii Ciąży i Ginekologii oraz Oddziale Intensywnej Opieki Medycznej z Blokiem Operacyjnym” w zakresie jego unijnego rozliczania. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa: IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, Działanie: 9.2. Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych 2018-02-05
(02) Świadczenie usługi polegającej na zarządzaniu projektem pn. „Poprawa kompleksowości opieki nad matką i dzieckiem poprzez wymianę sprzętu medycznego na Oddziale Położnictwa, Patologii Ciąży i Ginekologii oraz Oddziale Intensywnej Opieki Medycznej z Blokiem Operacyjnym” w zakresie jego unijnego rozliczania. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa: IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, Działanie: 9.2. Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych 2018-01-31
01/2018 Konkurs ofert na świadczenie usøug zdrowotnych w Oddziale Położnictwa Patologii Ciąży i Ginekologii SP WZOZ MSWiA w Bydgoszczy przez lekarzy w ramach umów cywilno – prawnych, w ordynacji dziennej, dyżurze. 2018-01-15
05/2017 Konkurs ofert na świadczenie usług zdrowotnych w w Izbie Przyjęć/Oddziałach szpitalnych/ZOL, poradniach/ ZRiMF SP WZOZ MSWiA w Bydgoszczy przez pielęgniarki/położne/psychologa/logopedę, /fizjoterapeutę, ratowników medycznych w ramach umów cywilno – prawnych, w ordynacji dziennej, dyżurze 2017-12-14
04/2017 Konkurs ofert na świadczenie usług zdrowotnych w ramach umów cywilno – prawnych na realizację świadczeń zdrowotnych w Izbie Przyjęć /Oddziałach szpitalnych, poradniach/pracowniach SP WZOZ MSWiA w Bydgoszczy przez lekarzy w ramach ordynacji dziennej, dyżurze. 2017-12-07
03/2017 Konkurs ofert na świadczenie usług zdrowotnych w OIOMiA z Blokiem operacyjnym, poradni konsultacyjnej – kwalifikacja do zabiegów, w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym dla pacjentów wentylowanych mechanicznie oraz innych miejscach Udzielającego zamówienie w przypadku wystąpienia konieczności udzielenia świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów lub w trakcie specjalizacji w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii w ramach umów cywilno – prawnych, w ordynacji dziennej, dyżurze. 2017-10-04
02/2017 Konkurs ofert na świadczenie usług zdrowotnych w ramach umów cywilno – prawnych w zakresach:
a) Zakres nr 1 - świadczenia zdrowotne udzielane przez lekarza specjalistę w dziedzinie neurologii w Oddziale Neurologii – Z-ca kierownika Centrum Leczenia Udarów w oddziale Neurologii i Rehabilitacji Neurologicznej i/lub w Poradni neurologicznej;
b) Zakres nr 2 - świadczenia zdrowotne udzielane przez lekarza specjalistę w dziedzinie neurologii w Oddziale Neurologii i Rehabilitacji Neurologicznej i/lub w Poradni neurologicznej;
2017-09-19
OFERTA PRACY - PIELĘGNIARKA, OPIEKUN MEDYCZNY 2016-10-05