Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Bydgoszczy

Informacje
dla Pacjentów
Administracja
szpitala
Oddziały szpitala
Izba przyjęć
Przychodnie szpitala
Rejestracja
Zakład Opiekuńczo-
Leczniczy
Dane teleadresowe
Lokalizacja
 
 

Dzienny Dom Opieki Medycznej


Projekt "Bydgoski Dzienny Dom Opieki Medycznej" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt „Bydgoski Dzienny Dom Opieki Medycznej” (BDDOM) realizowany jest w okresie od 01.07.2016 – 30.06.2018 r. przez Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Bydgoszczy. Całkowita wartość projektu: 983 893,50 zł, w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na poziomie 829 225,44 zł.

Celem projektu jest wsparcie deinstytucjonalizacji form opieki nad osobami zależnymi w celu poprawy funkcjonowania świadczeń zdrowotnych dla osób niesamodzielnych (przede wszystkim starszych) do dnia 30.06 2018r.

W BDDOM, w warunkach zbliżonych do domowych, nieodpłatnie udzielane będą świadczenia pielęgnacyjne, opiekuńcze i rehabilitacyjne. Realizowane będą działania związane z kontynuacją leczenia a także działania edukacyjne (zgodnie ze standardem DDOM określonym przez MZ). Dodatkowo pacjentom zapewnione zostanie odpowiednie do stanu zdrowia : wyżywienie , dojazd do i z BDDOM.

W ramach funkcjonowania BDDOM udzielane będzie także wsparcie edukacyjne, którego celem będzie przygotowanie pacjenta i jego rodziny/opiekunów do życia z niepełnosprawnością a także do samoopieki.

Planowane efekty realizacji projektu :

 • Utworzenie Bydgoskiego Dziennego Domu Opieki Medycznej zapewniającego funkcjonowanie 12 zdeinstytucjonalizowanych miejsc opieki nad osobami zależnymi, w ramach których, w okresie od 01.11 2016 r. do 30.06.2018 r. bezpłatnym wsparciem projektowym zostanie objętych co najmniej 60 osób (36 kobiet i 24 mężczyzn) niesamodzielnych – pacjentów BDDOM.
 • Zapewnienie dla członków rodzin i opiekunów pacjenta BDDOM wsparcia w postaci działań edukacyjnych (doradztwo, konsultacje, instruktaże) przygotowujących ich do opieki nad osobą niesamodzielną.

Serdecznie zachęcamy do skorzystania z bezpłatnego wsparcia

Rekrutacja jest prowadzona na bieżąco, a pacjenci będą przyjmowani według kolejności zgłoszeń.

Kogo możemy objąć bezpłatnym wsparciem?:

Bezpłatnym wsparciem projektowym zostanie objętych 60 osób (36 kobiet i 24 mężczyzn) niesamodzielnych z czego co najmniej 45 pacjentów w wieku powyżej 65 r ż. Są to osoby, których stan zdrowia nie pozwala na pozostanie wyłącznie pod opieką podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, a jednocześnie nie wymagają całodobowego nadzoru lekarskiego i pielęgniarskiego realizowanego w trybie stacjonarnym.

Kryteria przyjęcia do BDDOM ( należy spełnić wszystkie ) :

 • osoba posiada prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
 • osoba niesamodzielna, która w ocenie skalą samodzielności Barthel otrzymała 40-65 punktów ( kryterium weryfikowane na podstawie karty oceny stanu klinicznego), (karta oceny zał. nr );
 • osoba bezpośrednio po przebytej hospitalizacji i/lub osoba, której w okresie ostatnich 12 miesięcy udzielone zostały świadczenia z zakresu leczenia szpitalnego;
 • osoba zamieszkująca na terenie miasta Bydgoszcz.

Wyłączenia ze wsparcia :

 • pacjenci korzystający ze świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej, opieki paliatywnej i hospicyjnej oraz rehabilitacji leczniczej, w warunkach ośrodka lub oddziału dziennego oraz w warunkach stacjonarnych,
 • osoby korzystające ze świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień.

Co trzeba zrobić by otrzymać bezpłatne wsparcie?

1. Spełnić powyżej określone kryteria przyjęcia;

2. Złożyć do biura BDDOM skierowanie oraz kartę oceny stanu klinicznego wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza ubezpieczenia zdrowotnego udzielającego świadczeń w szpitalu na odpowiednim druku, skierowanie w załączniku

Rekrutacja jest prowadzona na bieżąco, a pacjenci są przyjmowani według kolejności zgłoszeń.

Jakie można uzyskać wsparcie?

Od 01.11.2016 do 30.06.2018 r., w każdy dzień roboczy w godzinach od 7.30 – 17.30 dla  pacjentów BDDOM udzielane będą nieodpłatne świadczenia pielęgnacyjne, opiekuńcze i rehabilitacyjne, działania związane z kontynuacją leczenia a także działania edukacyjne (zgodnie ze standardem BDDOM określonym przez MZ) w tym m.in.:

 • opieka pielęgniarska nad pacjentami BDDOM, w tym edukacja pacjenta dotycząca samoopieki i samopielęgnacji,
 • doradztwo w doborze odpowiednich wyrobów medycznych,
 • usprawnianie ruchowe,
 • stymulacja procesów poznawczych,
 • terapia zajęciowa,
 • przygotowanie rodziny i opiekunów pacjenta do kontynuacji opieki (działania edukacyjne),
 • zajęcia dodatkowe.

Dodatkowo naszym pacjentom nieodpłatnie zapewnione zostanie odpowiednie do stanu zdrowia wyżywienie.

Dla uzyskania jak największego stopnia przygotowania pacjenta do samoopieki i samopielęgnacji, a także dla przygotowania rodziny/opiekunów pacjenta do opieki nad pacjentem, w ramach BDDOM prowadzone będą różnorodne działania edukacyjne (doradczo/konsultacyjno/instruktażowe) kierowane do pacjentów i ich rodzin/opiekunów.

Dla każdego pacjenta- świadczenia udzielane będą w zakresie i formie adekwatnej do jego stanu zdrowia i indywidualnych potrzeb zdiagnozowanych przez zespół terapeutyczny BDDOM.

Czas pobytu w DDOM będzie ustalany przez zespół terapeutyczny indywidualnie dla każdego pacjenta (od 30 do 120 dni roboczych).

Jaki jest cel udzielania wsparcia?

Naszym celem jest poprawa stanu zdrowia i usamodzielnienie osób zależnych, zapobieganie wczesnym powikłaniom poszpitalnym, przygotowanie pacjentów i ich rodzin do życia z niepełnosprawnością i do samoopieki.

Kto za to wszystko zapłaci?

Uruchomienie i funkcjonowanie Bydgoskiego Dziennego Domu Opieki Medycznej w okresie do 30 czerwca 2018 roku, a także udzielanie Pacjentom wszystkich powyżej wskazanych świadczeń finansowane jest w 84,28% ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, a w pozostałej części ze środków dotacji celowej  i wkładu własnego SP WZOZ MSWiA w Bydgoszczy.

Gdzie można uzyskać informacje na temat wsparcia?

Wszelkie informacje na temat wsparcia dostępne są: - na stronie internetowej: http://www.szpital-msw.bydgoszcz.pl/w zakładce Bydgoski Dzienny Dom Opieki Medycznej;

 • pod numerem telefonu: 52 58 26 351
 • osobiście w biurze projektu zlokalizowanym przy ul. Ks. Ryszarda Markwarta 4-6 w Bydgoszczy.