Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Bydgoszczy

Informacje
dla Pacjentów
Administracja
szpitala
Oddziały szpitala
Izba przyjęć
Przychodnie szpitala
Rejestracja
Zakład Opiekuńczo-
Leczniczy
Dane teleadresowe
Lokalizacja
 
 
2018-09-27 Zgłoszenie nieprawidłowości
Zgłoszenie nieprawidłowości

Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Bydgoszczy  informuje, iż zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie nr POIS.09.02.00-00-0068/17-00/2296/2018/40 w związku z realizacją Projektu nr POIS.09.02.00-00.0068/17 pn.: ,,Poprawa kompleksowości opieki nad matką i dzieckiem poprzez wymianę sprzętu medycznego na Oddziale Położnictwa, Patologii Ciąży i Ginekologii oraz Oddziale Intensywnej Opieki Medycznej z Blokiem Operacyjnym” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych - § 4 ust. 17: ,„Beneficjent zobowiązuje się upublicznić, co najmniej na swojej stronie internetowej, informacje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych, tj. opracowanego i udostępnionego przez IŻ narzędzia informatycznego umożliwiającego przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w szczególności poprze:

a.     specjalny adres e-mail lub

b.     elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej.”

Sygnalizację potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych można zgłaszać za pośrednictwem specjalnego, udostępnionego przez Ministerstwo Rozwoju adresu e-mail: nadużycia.POIS@mr.gov.pl lub za pośrednictwem formularze dostępnego na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju

http://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/