Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Bydgoszczy

Informacje
dla Pacjentów
Administracja
szpitala
Oddziały szpitala
Izba przyjęć
Przychodnie szpitala
Rejestracja
Zakład Opiekuńczo-
Leczniczy
Dane teleadresowe
Lokalizacja
 
 
2018-09-18 Fundusze Unijne
Fundusze Unijne


Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Bydgoszczy realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „„Poprawa kompleksowości opieki nad matką i dzieckiem poprzez wymianę sprzętu medycznego na Oddziale Położnictwa, Patologii Ciąży i Ginekologii oraz Oddziale Intensywnej Opieki Medycznej z Blokiem Operacyjnym”

Cel: Wzrost liczby leczonych w podmiotach leczniczych objętych wsparciem (wzrost o 354 osoby/rok w roku 2019, wartość docelowa 7 430 osób/rok w roku 2019) oraz wzrost liczby przyjętych porodów w podmiotach leczniczych objętych wsparciem (przyrost o 2 294 osób/rok w roku 2019, wartość docelowa 47 500 osób/rok w roku 2019)

Opis przedsięwzięcia:

Przedmiotem niniejszego projektu jest wymiana sprzętu medycznego Oddziału Położnictwa, Patologii Ciąży i Ginekologii oraz bezpośrednio z nim współpracującego Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej z Blokiem Operacyjnym.

W ramach projektu zakupiony zostanie sprzęt medyczny nie zainstalowanego na stałe w Oddziale Położnictwa, Patologii Ciąży i Ginekologii oraz Oddziale Intensywnej Opieki Medycznej z Blokiem Operacyjnym:

- Kardiotomograf – 5 szt.

- USG położnicze – 1 szt.

- Kardiomonitor – 2 szt.

- Respirator – 2 szt.

- Defibrylator - 2 szt.

- Aparat do znieczulania – 1 szt.

- Kardiomonitor – 2 szt.

Ponadto zakupiony zostanie następujący sprzęt medyczny zainstalowany na stałe w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii:

- system do monitorowania z 4 monitorami – 1 szt.

Projekt w 2018 roku osiągnie następujące wskaźniki:

Wskaźniki produktu:

Liczba wspartych podmiotów leczniczych – 1 szt.

Liczba wspartych podmiotów leczniczych – 1 szt.

Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej - 1 065 483,61 zł

Wskaźniki rezultatu:

Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objętych wsparciem – 354 osób/rok

Liczba przyjętych porodów w podmiotach leczniczych objętych wsparciem – 113 osób/rokSamodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Bydgoszczy  informuje, iż zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie nr POIS.09.02.00-00-0068/17-00/2296/2018/40 w związku z realizacją Projektu nr POIS.09.02.00-00.0068/17 pn.: ,,Poprawa kompleksowości opieki nad matką i dzieckiem poprzez wymianę sprzętu medycznego na Oddziale Położnictwa, Patologii Ciąży i Ginekologii oraz Oddziale Intensywnej Opieki Medycznej z Blokiem Operacyjnym” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych - § 4 ust. 17: ,„Beneficjent zobowiązuje się upublicznić, co najmniej na swojej stronie internetowej, informacje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych, tj. opracowanego i udostępnionego przez IŻ narzędzia informatycznego umożliwiającego przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w szczególności poprze:

a.     specjalny adres e-mail lub

b.     elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej.”

Sygnalizację potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych można zgłaszać za pośrednictwem specjalnego, udostępnionego przez Ministerstwo Rozwoju adresu e-mail: nadużycia.POIS@mr.gov.pl lub za pośrednictwem formularze dostępnego na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju

http://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/