Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Bydgoszczy

Informacje
dla Pacjentów
Administracja
szpitala
Oddziały szpitala
Izba przyjęć
Przychodnie szpitala
Rejestracja
Zakład Opiekuńczo-
Leczniczy
Dane teleadresowe
Lokalizacja
 
 
2020-04-08 Fundusze Unijne
Fundusze UnijneSamodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Bydgoszczy  realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Poprawa jakości realizowanych świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób układu krążenia i oddechowego poprzez przebudowę Oddziału Kardiologii z pododdziałem chorób wewnętrznych wraz z  doposażeniem  w sprzęt i wyposażenie medyczne oraz  w zakresie chorób nowotworowych układu moczowo-płciowego i pokarmowego poprzez zakup sprzętu i wyposażenia medycznego”

Umowa o dofinansowanie nr POIS.09.02.00-00-0181/19/2296/2019/928

Cel: doposażenie oddziałów kardiologicznego i onkologii urologicznej w nowoczesny sprzęt medyczny, a także dostosowanie oddziału kardiologii do pełnienia funkcji umożliwiającej świadczenie wysokojakościowych usług medycznych mieszkańcom Miasta, Powiatu i Powiatów sąsiednich, a także pacjentom spoza regionu

Opis przedsięwzięcia:

I. "Zadanie dotyczące przebudowy i dostosowania Oddziału wraz z Salą  Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego będzie obejmowało realizację następujących działań:

1. roboty budowlane: rozbiórkowe i wyburzeniowe, wykonanie nowych ścian murowanych, nowe tynki wewnętrzne, kładanie płytek ceramicznych w pomieszczeniach higienicznych (2 nowo wybudowane łazienki w tym 1 dla osób niepełnosprawnych),  wykonanie sufitów podwieszonych z płyt z wełny mineralnej, ułożenie wykładzin podłogowych PCW, roboty malarskie, montaż stolarki budowlanej;

2. wykonanie instalacji: klimatyzatorów, gazów medycznych, elektrycznych oraz w zakresie montażu: opraw, osprzętu, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej, teletechnicznych - sieć komputerowa i telefoniczna, przyzywowej, wod.-kan. 

W Oddziale Kardiologii w ramach przebudowy powstanie nowy kompleks sali intensywnego nadzoru wraz ze stanowiskiem nadzoru pielęgniarskiego oraz łazienką dla pacjentów.

II. Zakup sprzętu medycznego: Zadanie obejmuje zakup sprzętu i wyposażenia medycznego  dla Oddziału Kardiologii z Pododdziałem Chorób Wewnętrznych, oraz Pododdziału urologicznego i innych oddziałów  wykonujących zabiegi onkologiczne, z tego:

1. Defibrylator dwufazowy;

2. Echokardiograf stacjonarny;

3. Aparat USG przenośny do badań serca i badan naczyniowych;

4. Centrala monitorująca współpracująca z kardiomonitorami i systemem telemetrycznego monitorowania wraz z kardiomonitorami;

5. Aparat EKG;

6. Łóżko intensywnej terapii;

7. System telemetrycznego monitorowania pacjentów;

8. Zestaw EKG do wykonywania prób wysiłkowych;

9. Rejestratory EKG metodą Holtera 12-odprowadzeniowe;

10. Rejestratory - Holter ciśnienia;

11. Vscan z podwójną sondą- kieszonkowy;

12. Wieża laparoskopowa HD z systemem obrazowania w wąskim paśmie światła wraz z narzędziami i elektrokoagujacją;

13. Zestaw giętkich videoureterorenoskopów i giętki cystoskop z torem wizyjnym oraz laser do zabiegów w zakresie leczenia onkologicznego ukladu moczowopłciowego;

14. Zestaw resektoskopów bipolarnych z możliwością wprowadzania włókna laserowego wraz z elektrokoagulacją;

15. Aparat do znieczulania;

Projekt w 2020 roku osiągnie następujące wskaźniki produktu:

Liczba wspartych podmiotów leczniczych – 1 szt.

Liczba wspartych podmiotów leczniczych z wyłączeniem ratownictwa medycznego – 1 szt.

Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej – 3 810 500,00 zł

Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – 1 szt.

Bezpośrednim rezultatem projektu będzie osiągnięcie w 2021 roku następujących wskaźników: Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objętych wsparciem (wartość bezwzględna) 8 934 os./rok; Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objętych wsparciem (wartość względna, tj. przyrost wskaźnika) 459 os./rok

Wartość projektu: 4 080 500,00 zł

Wydatki kwalifikowalne: 4 080 500,00 zł. Dofinansowanie: 3 468 425,00 zł