Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Bydgoszczy

Informacje
dla Pacjentów
Administracja
szpitala
Oddziały szpitala
Izba przyjęć
Przychodnie szpitala
Rejestracja
Zakład Opiekuńczo-
Leczniczy
Dane teleadresowe
Lokalizacja
 
 

Fundusze Unijne2Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Bydgoszczy rozpoczął realizację projektu pn. „Bydgoski Dzienny Dom Opieki Zdrowotnej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój o 2014-2020. 

 

 

Oś priorytetowa V „Wsparcie dla obszaru zdrowia”

 

Działanie 5.2. „Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiającego dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych”

 

Głównym celem projektu jest wsparcie deinstytucjonalizacji form opieki nad osobami zależnymi w celu poprawy funkcjonowania świadczeń zdrowotnych dla osób niesamodzielnych (przede wszystkim starszych).

Planowane efekty:

1.      Liczba pacjentów, którzy zostaną objęci opieką i ukończą leczenie – 60 osób.

2.      Odsetek osób korzystających z usług dziennego doku opieki medycznej pozytywnie oceniających funkcjonowanie domu opieki medycznej – 48 osób.

3.      Liczba osób (opiekunowie/rodzina), które podwyższą swoją wiedzę z zakresu opieki i pielęgnacji osoby niesamodzielnej – 58 osób.

Łączna wartość wydatków kwalifikowalnych Projektu wynosi 983 893,50 zł, w tym wkład Europejskiego Funduszu Społecznego 829 225,44 zł.