Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Bydgoszczy

Informacje
dla Pacjentów
Administracja
szpitala
Oddziały szpitala
Izba przyjęć
Przychodnie szpitala
Rejestracja
Zakład Opiekuńczo-
Leczniczy
Dane teleadresowe
Lokalizacja
 
 

Zamówienia publiczne

Data publikacji: 2021-03-23 Dostęp do nowych wersji oraz opieka serwisowa użytkowanych przez Szpital licencji systemu informatycznego Eskulap oraz udostępnienie dodatkowych funkcjonalności modułów na czas trwania umowy

Numer sprawy: 01/2021

Rodzaj zamówienia: Usługa

Termin składania ofert: 2021-03-31

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załączniki do SIWZ
Pytania do SIWZ
Ważne informacje
Wybór najkorzystniejszej oferty