Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Bydgoszczy

Informacje
dla Pacjentów
Administracja
szpitala
Oddziały szpitala
Izba przyjęć
Przychodnie szpitala
Rejestracja
Zakład Opiekuńczo-
Leczniczy
Dane teleadresowe
Lokalizacja
 
 

Ogłoszenia

Numer sprawy Nazwa zamówienia Termin składania ofert
03 Bydgoszcz, 12 września 2019 r.

Zapytanie ofertowe (Rozeznanie rynku)

SP WZOZ MSWiA w Bydgoszczy zamierza złożyć wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020, oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, działanie 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych, dla zadania p.n. „Poprawa jakości realizowanych świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób układu krążenia i oddechowego poprzez przebudowę Oddziału Kardiologii z pododdziałem chorób wewnętrznych wraz z doposażeniem w sprzęt i wyposażenie medyczne oraz w zakresie chorób nowotworowych układu moczowo- płciowego i pokarmowego poprzez zakup sprzętu i wyposażenia medycznego”.
W związku z powyższym proszę o złożenie oferty cenowej na wykonanie:
- Studium Wykonalności projektu;
- Wniosku o dofinansowanie projektu wraz z niezbędnymi załącznikami.

Usługę należy wykonać zgodnie z załączonym do zaproszenia projektem umowy.

Ofertę proszę przesłać elektronicznie na adres: przetargi@szpitalmsw.bydgoszcz.pl w terminie do 18 września 2019 r. do godziny 12.00 na załączonym Formularzu Ofertowym.

Osobą wyznaczoną do kontaktu jest Michał Kryszewski tel.: 52 / 58-26-252.
2019-09-18
02/2019 Konkurs ofert na świadczenie usług zdrowotnych w ramach umów cywilno – prawnych w Izbie Przyjęć /Oddziałach szpitalnych/ZOL, poradniach SP WZOZ MSWiA w Bydgoszczy przez pielęgniarki/położne, w ordynacji dziennej, dyżurze 2019-02-26
01/2019 Konkurs ofert na świadczenie usług zdrowotnych w ramach umów cywilno – prawnych w zakresach:
1) Zakres 1 – lekarzy specjalistów w dziedzinie psychiatrii w poradni zdrowia psychicznego w ramach umów cywilno – prawnych;
2) Zakres 2 – lekarzy specjalistów w dziedzinie ortopedii w Pododdziale Ortopedycznym oddziału Chirurgicznego oraz Poradni Ortopedycznej SP WZOZ MSWiA w Bydgoszczy w ramach umów cywilno – prawnych;
3) Zakres 3 - lekarzy specjalistów w dziedzinie chirurgii w Oddziale Chirurgicznym z pododdziałami oraz poradni chirurgicznej SP WZOZ MSWiA w Bydgoszczy w ramach umów cywilno – prawnych, w ordynacji dziennej, dyżurze;
4) Zakres 4 – lekarzy specjalistów w dziedzinie anestezjologii w OAiIT oraz Bloku operacyjnym, poradni konsultacyjnej – kwalifikacja do zabiegów, w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym dla pacjentów wentylowanych mechanicznie oraz innych miejscach Udzielającego zamówienie w przypadku wystąpienia konieczności udzielenia świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii w ramach umów cywilno – prawnych, w ordynacji dziennej, dyżurze;
5) Zakres 5 – lekarzy specjalistów w dziedzinie neonatologii w Oddziału Położnictwa Patologii Ciąży i Ginekologii z Pododdziałem Neonatologicznym w SP WZOZ MSWiA w Bydgoszczy w ramach umów cywilno – prawnych, w ordynacji dziennej, dyżurze;
6) Zakres 6 – lekarz specjalista w dziedzinie medycyny rodzinnej w POZ w SP WZOZ MSWiA w Bydgoszczy w ramach umowy cywilno – prawnej;
7) Zakres 7 – lekarzy bez specjalizacji w POZ w SP WZOZ MSWiA w ramach umowy cywilno – prawnej;
8) Zakres 8 – lekarza specjalistę lub w trakcie specjalizacji w Izbie Przyjęć SP WZOZ MSWiA w Bydgoszczy, Kierownik Izby przyjęć w ramach umowy cywilno – prawnej, w ordynacji dziennej, dyżurze.
2019-02-13
Konkurs na stanowisko Naczelnej Pielęgniarki w SP WZOZ MSWiA w Bydgoszczy 2018-12-17
06/2018 Konkurs ofert na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki obrazowej obejmującej Rtg, TK i MR w siedzibie Udzielającego zamówienie - w SP WZOZ MSWiA w Bydgoszczy 2018-11-16
05/2018 Konkurs ofert na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie badań diagnostyki laboratoryjnej, diagnostyki mikrobiologicznej, serologii transfuzjologicznej, utworzenia i wykonywania zadań banku krwi oraz pracowni serologii lub pracowni immunologii transfuzjologicznej 2018-08-24
04/2018 Konkurs ofert na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie badań diagnostyki laboratoryjnej, mikrobiologii, serologii transfuzjologicznej, utworzenia i wykonywania zadań banku krwi oraz pracowni serologii lub pracowni immunologii transfuzjologicznej 2018-07-19
06/2018 Celem zamówienia jest wyłonienie i zatrudnienie trzech pielęgniarek endodoskopowych, które zostaną zatrudnione w ramach projektu: „Żyjmy dłużej – badania profilaktyczne w kierunku wczesnego wykrycia raka jelita grubego” nr RPKP.08.06.02-04-0009/17 współfinansowanego z EFS. 2018-06-12
03/2018 Konkurs ofert na świadczenie usług zdrowotnych w ramach umów cywilno – prawnych w zakresach:
1) Zakres 1 – lekarzy specjalistów w dziedzinie ginekologii i położnictwa w Oddziale Położnictwa Patologii Ciąży i Ginekologii z Pododdziałem Neonatologicznym SP WZOZ MSWiA w Bydgoszczy w ramach umów cywilno – prawnych, w ordynacji dziennej, dyżurze
2) Zakres 2 – lekarzy specjalistów w dziedzinie anestezjologii w OIOMiA z Blokiem operacyjnym, poradni konsultacyjnej – kwalifikacja do zabiegów, w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym dla pacjentów wentylowanych mechanicznie oraz innych miejscach Udzielającego zamówienie w przypadku wystąpienia konieczności udzielenia świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii w ramach umów cywilno – prawnych, w ordynacji dziennej, dyżurze.
3) Zakres 3 : lekarzy specjalistów w dziedzinie chirurgii w Oddziale Chirurgicznym z pododdziałami oraz poradni chirurgicznej SP WZOZ MSWiA w Bydgoszczy w ramach umów cywilno – prawnych, w ordynacji dziennej, dyżurze;
2018-04-27
02/2018 Konkurs ofert na świadczenie usług zdrowotnych w ramach umów cywilno – prawnych w zakresach:
b) Zakres nr 1 - Lekarza endoskopista w ramach umowy cywilno – prawnej,
c) Zakres nr 2 - Lekarz anestezjolog w ramach umowy cywilno – prawnej,
d) Zakres nr 3 - Lekarz z 3 letnim doświadczeniem zawodowym realizujący działania informacyjno- edukacyjne dot. profilaktyki raka jelita grubego w ramach umowy cywilno – prawnej,
e) Zakres nr 4 - Pielęgniarka endoskopowa w ramach umowy cywilno – prawnej,
f) Zakres nr 5 - Pielęgniarka anestezjologiczna w ramach umowy cywilno – prawnej.
2018-04-27
(04) wiadczenie usługi polegającej na zarządzaniu projektem pn. „Poprawa kompleksowości opieki nad matką i dzieckiem poprzez wymianę sprzętu medycznego na Oddziale Położnictwa, Patologii Ciąży i Ginekologii oraz Oddziale Intensywnej Opieki Medycznej z Blokiem Operacyjnym” w zakresie jego unijnego rozliczania. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa: IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, Działanie: 9.2. Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych 2018-02-05
(02) Świadczenie usługi polegającej na zarządzaniu projektem pn. „Poprawa kompleksowości opieki nad matką i dzieckiem poprzez wymianę sprzętu medycznego na Oddziale Położnictwa, Patologii Ciąży i Ginekologii oraz Oddziale Intensywnej Opieki Medycznej z Blokiem Operacyjnym” w zakresie jego unijnego rozliczania. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa: IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, Działanie: 9.2. Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych 2018-01-31
01/2018 Konkurs ofert na świadczenie usøug zdrowotnych w Oddziale Położnictwa Patologii Ciąży i Ginekologii SP WZOZ MSWiA w Bydgoszczy przez lekarzy w ramach umów cywilno – prawnych, w ordynacji dziennej, dyżurze. 2018-01-15
Ogłoszenie o pracę - Lekarz Neurolog 0000-00-00
04/2017 Konkurs ofert na świadczenie usług zdrowotnych w ramach umów cywilno – prawnych na realizację świadczeń zdrowotnych w Izbie Przyjęć /Oddziałach szpitalnych, poradniach/pracowniach SP WZOZ MSWiA w Bydgoszczy przez lekarzy w ramach ordynacji dziennej, dyżurze. 2017-12-07
03/2017 Konkurs ofert na świadczenie usług zdrowotnych w OIOMiA z Blokiem operacyjnym, poradni konsultacyjnej – kwalifikacja do zabiegów, w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym dla pacjentów wentylowanych mechanicznie oraz innych miejscach Udzielającego zamówienie w przypadku wystąpienia konieczności udzielenia świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów lub w trakcie specjalizacji w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii w ramach umów cywilno – prawnych, w ordynacji dziennej, dyżurze. 2017-10-04
02/2017 Konkurs ofert na świadczenie usług zdrowotnych w ramach umów cywilno – prawnych w zakresach:
a) Zakres nr 1 - świadczenia zdrowotne udzielane przez lekarza specjalistę w dziedzinie neurologii w Oddziale Neurologii – Z-ca kierownika Centrum Leczenia Udarów w oddziale Neurologii i Rehabilitacji Neurologicznej i/lub w Poradni neurologicznej;
b) Zakres nr 2 - świadczenia zdrowotne udzielane przez lekarza specjalistę w dziedzinie neurologii w Oddziale Neurologii i Rehabilitacji Neurologicznej i/lub w Poradni neurologicznej;
2017-09-19