Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Bydgoszczy

Informacje
dla Pacjentów
Administracja
szpitala
Oddziały szpitala
Izba przyjęć
Przychodnie szpitala
Rejestracja
Zakład Opiekuńczo-
Leczniczy
Dane teleadresowe
Lokalizacja
 
 
2018-09-11 Projekt
Projekt

Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Bydgoszczy realizuje projekt pt.„Poprawa kompleksowości opieki nad matką dzieckiem poprzez wymianę sprzętu medycznego na Oddziale Położnictwa, Patologii Ciąży i Ginekologii oraz na Oddziale Intensywnej Opieki Medycznej z Blokiem Operacyjnym”

Projekt realizowany jest w ramach:

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020

Oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia

Działanie 9.2. Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych

Projekt realizowany jest w terminie 03.2017 r. – 08.2018

Cele główne projektu to: Wzrost liczby leczonych w podmiotach leczniczych objętych wsparciem (przyrost o 354 osoby/rok w roku 2019, wartość docelowa 7 430 osób/rok w roku 2019) oraz wzrost liczby przyjętych porodów w podmiotach leczniczych objętych wsparciem (przyrost o 2 294 osób/rok w roku 2019, wartość docelowa 47 500 osób/rok w roku 2019).

Przedmiotem niniejszego projektu jest zakup sprzętu medycznego dla Oddziału Położnictwa, Patologii Ciąży i Ginekologii oraz Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej z Blokiem Operacyjnym znajdujących się w SP WZOZ MSWiA w Bydgoszczy, tj.:

- kardiotomografu (5 sztuk),

- USG położniczego (1 sztuka),

- kardiomonitora (2 sztuki),

- systemu monitorowania z 4 monitorami (1 komplet),

- respiratora (2 sztuki),

- defibrylatora (2 sztuki),

- aparatu do znieczulenia (1 sztuka),

- kardiomonitora (2 sztuki).

Wymiana wyżej wskazanego sprzętu przyczyni się do zwiększenia kompleksowości opieki nad matką i dzieckiem, obsługiwanych przez szpitalny personel.

Ponadto w projekcie przewidziano działania informacyjno – promocyjne, które ukierunkowane są na dostarczenie jak najpełniejszej informacji o projekcie oraz jego produktach jak najszerszemu gronu osób, ze szczególnym uwzględnieniem beneficjentów końcowych, korzystających z obiektów i wyposażenia będącego przedmiotem inwestycji.

Na wyżej wymienione działania pozyskaliśmy dofinansowanie z UE w wysokości 982 161,06 zł, wartość całkowita projektu to 1 155 483,61 PLN

Grupę docelową stanowią:

- mieszkańcy województwa kujawsko – pomorskiego (w tym głównie powiatu m. Bydgoszcz oraz powiatu bydgoskiego, którego tereny są bezpośrednim sąsiedztwem dla SP WZOZ MSWiA w Bydgoszczy), a także osoby przebywające tymczasowo na tym terenie, ponieważ to one stanowią potencjalnych pacjentów Oddziału Położnictwa, Patologii Ciąży i Ginekologii.

- pośrednio kadra medyczna pracująca w SP WZOZ MSWiA w Bydgoszczy, która dzięki rezultatom osiągniętym z inwestycji będzie miała zapewniony większy standard i komfort pracy.

Główne produkty planowane do osiągnięcia w ramach projektu w 2018 roku:

  1. Liczba wspartych podmiotów leczniczych – 1 szt.
  2. Liczba wspartych podmiotów leczniczych z wyłączeniem ratownictwa medycznego – 1 szt.
  3. Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej – 1 065 483, 61 zł.

Główne rezultaty planowane do osiągnięcia w ramach projektu w 2019 roku:

  1. Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objętych wsparciem – 354 osoby/rok
  2. Liczba przyjętych porodów w podmiotach leczniczych objętych wsparciem – 113 osób/rok