Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Bydgoszczy

Informacje
dla Pacjentów
Administracja
szpitala
Oddziały szpitala
Izba przyjęć
Przychodnie szpitala
Rejestracja
Zakład Opiekuńczo-
Leczniczy
Dane teleadresowe
Lokalizacja
 
 

Zamówienia publiczne

Data publikacji: 2017-12-31 PRZEBUDOWA I DOSTOSOWANIE ROZDZIELNIC ELEKTRYCZNYCH DO AKTUALNYCH PRZEPISÓW PPOŻ. W OBIEKCIE SP WZOZ MSWIA W BYDGOSZCZY

Numer sprawy: 20/2017

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Termin składania ofert: 2018-01-15

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załączniki do SIWZ
Pytania do SIWZ
Ważne informacje